ARTISTS

2022–2023 Artists

4Apr.

 • 2022/4/7– 5/9

  Yuni Hong Charpe
 • 2022/4/25– 5/1

  Ryo Ikeda / yumei

5May.

 • 2022/5/18– 7/4

  Takuya Takemoto
 • 2022/5/23– 6/8

  Shingo Ota / Hydroblast

6Jun.

 • 2022/6/15– 6/26

  Tomoko Sato
 • 2022/6/27– 7/11

  Wu-kang Chen+Ruey Horng Sun+Takayuki Fujimoto a.k.a. Kinsei

7Jul.

 • 2022/7/1– 7/8

  Shuhei Hatano
 • 2022/7/17– 7/21

  Naomi Ota
 • 2022/7/23– 7/31

  Kyung Sung Lee/Creative VaQi
 • 2022/7/20– 7/31

  Shingo Ota / Hydroblast

8Aug.

 • 2022/8/3– 8/19

  Kidows Kim
 • 2022/8/8– 8/22

  François-Xavier Rouyer and Kyoko Takenaka
 • 2022/8/15– 8/25

  Takuya Takemoto
 • 2022/8/26– 8/28

  Creative Music Festival

10Oct.

 • 2022/9/30– 10/13

  Ginevra Panzetti and Enrico Ticconi
 • 2022/10/5– 10/13

  Dana Michel
 • 2022/10/17– 10/30

  Shintaro Hirahara / OrganWorks 2022-2024

11Nov.

 • 2022/11/2– 11/12

  Shuhei Hatano
 • 2022/11/9– 11/20

  Moto Takahashi / MWMW
 • 2022/11/24– 12/8

  Naomi Ota
 • 2022/11/24– 12/7

  Jenna Jalonen / Collective Dope

12Dec

 • 2022/12/16– 12/25

  Tomoko Sato

1Jan.

 • 2023/1/9– 1/23

  Delphine Lanson+Chiharu Mamiya

2Feb.

 • 2023/2/2– 2/9

  Ayane Nakagawa / Suichu-Megane∞ + VONNOS + Junpei Hamada
 • 2023/2/6– 2/12

  Shuhei Hatano

3Mar.

 • 2023/3/1– 3/6

  Naomi Ota
 • 2023/2/16– 3/27

  Marina Sarmiento+Elisa Gagliano
 • 2023/3/1– 3/20

  François-Xavier Rouyer and Kyoko Takenaka